Co si lze představit pod pojmem fakultní škola PRIGO?

Na rozhovoru pracovali: Oliver Pospíšil a Jan Barva

Střední škola PRIGO navázala spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. O této spolupráci a o tom, co nabídne studentům do budoucna, vám přinášíme rozhovor s jednatelem školy  JUDr. Petrem Pavlem Ph.D., LL.M.

Začátkem roku jsme se mohli dočíst na fakultních stránkách o nové spolupráci právnické fakulty v Olomouci s naším gymnáziem. Tím získáváme označení „Fakultní škola Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“. Co to znamená pro studenty?

,,Především jde o završení velkého úsilí ředitele dr. Ptáčka o propojení našich středních škol se školami vysokými. Pro studenty jde obecně o přiblížení studia na vysoké škole a konkrétně na právnické fakultě. V předmětu smlouvy o spolupráci se výslovně uvádí: „…Oblastí společného zájmu se rozumí zejména podpora zvyšování kvality výuky práva a zájmu studentů obou smluvních stran o vzdělávání v oblasti práva.“ Z toho vyplývá, že jsme jednou ze 4 fakultních škol, se kterými fakulta blíže spolupracuje. To nás na jedné straně staví do exkluzivního klubu, na druhé straně s sebou přináší velkou zodpovědnost.“

Jaká jednání této spolupráci předcházela?

,,Formální žádosti a zařazení do systému fakultních škol předcházela iniciační návštěva v Olomouci, ze které vzešlo pozvání k návštěvě Kampusu Mojmírovců. Protože jsem byl obou schůzek účasten, mohu potvrdit, že zástupci fakulty byli z našich prostor nadšeni. Měli možnost potkat se jak s učiteli, tak s některými studenty. Pokud mohu prozradit detaily z jednání,  byli zástupci vysoké školy při odjezdu jednoznačně pozitivně naladěni.“

V článku zveřejněném na webu PF UPOL se píše o tom, že naši absolventi odchází na práva zhruba v 15 %. Máte informace o dalších populárních alma mater našich absolventů?

,,Tyto údaje každoročně sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme. Závisí samozřejmě na typu gymnázia, resp. střední školy. Než samotná procenta je zajímavějším údajem fakt, že i mnoho studentů střední školy a také Lékařského a přírodovědného gymnázia míří právě na právnické fakulty. Citované údaje platí pro Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO, a to pro maturanty, kteří ještě nenastoupili do pozměněných vzdělávacích programů. Proto do budoucna očekáváme zvyšování zájmu o tyto obory.“

V článku se dále píše o spolupráci v oblasti mezinárodního středoškolského moot courtu. O co se jedná?

,,Moot courty jsou jednoznačně jedním z bodů, které mě osobně – coby profesí právníka – zaujaly na spolupráci nejvíce. Moot court je označení pro simulovaný soudní proces či rozhodčí řízení. S cílem dosáhnout co největší autenticity mají účastníci za úkol nastudovat právní případ, vypracovat písemné podání a následně v simulovaném jednání před soudem hájit pozici klienta. Smyslem je poskytnout studentům příležitost naučit se mimořádně praktickým argumentačním dovednostem. Zejména v zahraničí je simulované soudní jednání považováno za nenahraditelný způsob přípravy studentů k jejich budoucí profesi. Přičtu-li k tomu fakt, že jako jediná z fakultních škol disponujeme vlastní soudní síní, je zřejmé, že jsme vsadili na správnou kartu.  Z praxe vím, že praktické kompetence dělají absolventům velké obtíže. Kde si sednout v soudní síni, jak oslovovat soudce nebo vyslýchat svědka, jak podat žalobu, jak si říct o palmáre – to vše jsou věci, které v praxi bude absolvent potřebovat. Čím dříve se s realitou seznámí, tím lépe. Třebas už na střední škole.“

Týká se spolupráce i studentů LPG?

,,Formálně je partnerem fakultní školy JAHU, ale myslím, že jste si už zvykli na skutečnost, že naše školy fungují pohromadě a ve vzájemné spolupráci. Případná příslušnost studenta k LPG není na škodu. Totéž platí pro střední školu.“

Myslíte si, že podobné spolupráce univerzit s gymnázii v rámci jednoho regionu mohou být důvodem ke snížení počtu obyvatel v MS kraji?

,,Z vlastní zkušenosti vím, že návrat do regionu, ze kterého pocházím, byl pro mě v době studií důležitý. Studoval jsem v Brně, ale jako domov jsem vždy chápal Ostravu. Podstatné je vytvořit si s regionem vztah. Jestli tomu napomůže spolupráce s olomouckou fakultou nebo Ostravskou univerzitou, jejíž fakultní školou jsme také, je jen dobře.“

Plánují se spolupráce s dalšími univerzitami? Popř. kterými?

,,Jednání bývají vcelku křehká, ale pokud vím, má pan ředitel v rukávu ještě nějaké trumfy.“

Co všechno musí gymnázium pro spolupráci s PF UPOL splňovat?

,,Řada škol a jejich zřizovatelů tyto „drobnosti“ podceňuje. Já naopak spolupráci s vysokými školami chápu jako klíčovou. Doba, kterou student stráví na střední škole, je jen určitou – byť velmi důležitou – předehrou pro reálný život. A ten začíná na vysoké škole, kde se student začne poprvé (doopravdy) starat sám o sebe. Takže na prvním místě je zájem střední školy. Dále je to splnění určitých nepsaných zásad, kterými jsou např. důvěryhodnost či materiálně technické vybavení. Zásadní je však výuka. Gymnázium musí realizovat kvalitní výuku základů společenských věd, zahrnující také podstatnou část zaměřenou na právo, která poskytuje studentům nejen znalostní přehled, ale rozvíjí v nich také kritické myšlení. Tyto věci jsme zřejmě splnili.“

Bude se v rámci této spolupráce využívat školní soudní síň?

,,Jak jsem už uvedl před chvílí, je to velké plus. Jiné fakultní školy soudní síně nemají. Soudní síň by měla pomoci při přípravě na moot courty. Soud samotný pak probíhá přímo na fakultě, kde mají plně vybavenou soudní síň v budově, které se říká Rotunda.“

Mohou se studenti díky tomuto spojení s PF těšit na nové semináře?

,,Z pohledu fakulty půjde zejména o akce realizované na PF UP (přednášky, konference, workshopy), stejně jako o akce realizované na gymnáziu (zejména výukové bloky realizované studenty PF UP pod supervizí akademických pracovníků PF UP v rámci street law programu, projektových dní apod). Kromě toho se chystají i akce na podporu středoškolských učitelů, společné granty, jakož i vyhledávání a práce s nadanými středoškoláky.“

Doporučil byste budoucím olomouckým právníkům nějakou místní kavárnu?

,,Jednoznačně půjde o Cafe New One, ale to říkám pohledem pohodlného čtyřicátníka. Ve studentských dobách by to byla hospoda Doga.“ (smích – pozn. red.)

Pro více informací nabízíme článek z webu UPOL

https://www.pf.upol.cz/nc/zprava/clanek/pravnicka-fakulta-podepsala-smlouvu-o-spolupraci-s-ostravskym-gymnaziem/